plywalnia1
plywalnia2
plywalnia3
previous arrow
next arrow
Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Pływalni Miejskiej

Pływalnia Miejska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pm-siemianowice.pl

 •     Data publikacji strony internetowej: 2015.02.07
 •     Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.01.08

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • na stronie internetowej występują niepełne opisy alternatywne elementów nietekstowych

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 •     Deklarację sporządzono dnia: 2020.12.15
 •     Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021.02.22

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Happy User Spółka z o.o. z siedzibą ul. Fabryczna 43, 43-100 Tychy,


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aleksandra Lipko-Firlus
  E-mail: biuro@pm-siemianowice.pl
  Telefon: 322280415

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Dostęp dla osób niepełnosprawnych do budynku poprzez wejście główne, do którego prowadzi podjazd przystosowany dla wózków inwalidzkich
 2. Dostępność do pomieszczeń na parterze-brak progów.
 3. Szerokie drzwi wejściowe do szatni.
 4. W szatni zbiorowej znajduje się przebieralnia z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.
 5. Szerokie drzwi do łaźni umożliwiające poruszanie się na wózkach inwalidzkich
 6. Obok łaźni znajduje się odpowiednio oznakowana toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 7. Na hali basenu zamontowany jest specjalny podnośnik dla osób niepełnosprawnych.
 8. W budynku nie ma windy, którą można ominąć schody.
 9. Przed budynkiem, w bliskim sąsiedztwie wejścia głównego usytuowano miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, odpowiednio oznakowane.
 10. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.
Skip to content